8 Maart 2019

Mededeling SV Pax n.a.v. rapport ISR

In de periode tussen mei 2017 en januari 2018 zijn er een aantal meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag op pedagogisch vlak bij de afdeling topsport Turnen Dames bij de gymnastiek en turnvereniging SV Pax Haarlemmermeer uit Hoofddorp. Genoemde meldingen zijn, voor SV Pax op anonieme wijze, gedaan bij de vertrouwens contactpersoon van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en later ook bij andere instanties.

Nadat de eerste signalen van de meldingen ons als verenigingsbestuur bereikten, is er tussen de vereniging en de KNGU veelvuldig contact geweest. Daarbij hebben wij herhaaldelijk bij de KNGU aangedrongen om de melders er toe te bewegen om meer informatie te verstrekken of een officiële klacht in te laten dienen, zodat we ook daadwerkelijk te weten konden komen wat deze meldingen precies behelsden. Dit om direct adequaat actie te kunnen ondernemen.

Inmiddels heeft het Instituut voor Sport Rechtspraak (ISR) onafhankelijk onderzoek verricht naar genoemde meldingen, met volledige medewerking vanuit SV Pax.  Elke melding verdient en heeft onze aandacht en wij betreuren de incidenten waar het ISR onderzoek naar heeft gedaan. Dit onderzoek richtte zich op de vraag of en in welke mate grensoverschrijdend gedrag van pedagogische aard heeft plaatsgevonden bij de afdeling topsport boven- en onderbouw Turnen Dames van SV Pax. Daarvoor hebben de onderzoekers van het ISR -naast documentenanalyse- gesprekken gehouden met melders, met het verenigingsbestuur, management, personeel, ouders en meerderjarige selectieleden van SV Pax. Een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek is door de KNGU nu beschikbaar gesteld.

Voor SV Pax Haarlemmermeer staat een veilig en pedagogisch sport klimaat voorop. Zo heeft SV Pax afgelopen jaar onder meer nieuwe vertrouwens contactpersonen aangesteld, volgen trainers workshops over dit onderwerp, is er een coach de coach programma uitgevoerd en worden ouders over dit thema geïnformeerd.

Derhalve hebben wij met veel aandacht kennis genomen van de integrale conclusies uit het onderzoek en hebben wij ons, in lijn met onze visie op een veilig en pedagogisch sportklimaat, gecommitteerd aan de implementatie van een set verbeterpunten om de  veiligheid en het plezier in de sport te kunnen waarborgen. Deze verbeterpunten hebben onder meer betrekking op: Communicatie, periodieke intervisies, samenwerking tussen de selecties onderling en met KNGU, nazorg procedures naar (ex-) sporters, (ex-) werknemers en (ex-) ouders. Informatievoorziening en de routing rondom de meldingen/klachtenprocedures binnen de vereniging, KNGU en NOC NSF. De zichtbaarheid van de vertrouwens contactpersonen van de verschillende organisaties spelen daarbij een rol. In samenwerking met KNGU zal facilitering van (bijscholing op het gebied van) pedagogische en sportpsychologische begeleiding en implementatie hiervan in personeelsbeleid en de daarbij aan te bieden opleidings- en bijscholingstrajecten plaatsvinden.

Het bestuur van SV Pax wil tot slot graag benadrukken dat het zich als gedegen en betrouwbare partner van KNGU, NOC NSF en collega verenigingen ziet en daar ook naar handelt. Het bestuur en het verenigingsbureau nemen elk signaal dat ons bereikt zeer serieus en staan dan ook onverminderd open voor vragen en voor het aanhoren van zorgen, suggesties en ideeën vanuit alle belanghebbenden. De samenwerking met en ondersteuning vanuit al onze partners in de sport is onmisbaar voor SV Pax opdat wij ons kunnen blijven ontwikkelen op pedagogisch sportklimaat, zowel in de recreatie als in de topsport.

Indien zich gebeurtenissen voordoen waar onze leden, ouders en ons personeel niet terecht kunnen bij de trainers, verenigingsmanager of bestuur, kan er altijd contact worden opgenomen met één van de onafhankelijke vertrouwens contactpersonen die de vereniging tot haar beschikking heeft.

Noot:      Voor informatie over deze mededeling kunt u zich wenden tot Harold Martina, Voorzitter bestuur SV Pax

                harold.martina@svpax.nl  /  telefoon 06-21588840