Wednesday 29 May 2019

Hierbij reageert SV Pax op het artikel dat kortgeleden is verschenen in het blad Helden, geschreven door Frits Barend, Jasper Boks & Marlies van Cleeff, het artikel in het Noordhollands Dagbladvan Marco Knippen en interview met dhr. Knippen dat op Radio 1te horen was op zondag 2 juni. Allen hebben betrekking op SV Pax en de vermeende misstanden die – volgens de journalisten in kwestie – nog altijd zouden plaatsvinden bij onze turnvereniging. Wij ontkennen deze beschuldiging en willen jullie met klem verzoeken om de stroom eenzijdige en foutieve informatie die nu naar buiten wordt gebracht te stoppen. 

 

Allereerst willen wij hierbij reageren op de lastercampagne die gevoerd is tegen een van die moeders die haar onvrede over SV Pax heeft geuit via de media. Wij nemen met klem afstand van deze gebeurtenissen en betreuren de gang van zaken enorm. Hoewel wij ontzettend geraakt zijn door de negatieve stroom van aandacht voor SV Pax, staan wij logischerwijs absoluut niet achter dit soort persoonlijke aanvallen. Wij verzoeken de betrokkenen hier dan ook direct mee te stoppen en hopen dat verdere escalatie voorkomen wordt. 

 

Onafhankelijk onderzoek

Wij benadrukken dat SV Pax een veilig en pedagogisch sportklimaat hoog in het vaandel heeft staan. Wij werken op vele fronten om dit ook blijvend te kunnen borgen en continu te verbeteren als organisatie. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid zijn er dan ook ten aanzien van een veilig en pedagogisch sportklimaat objectieve criteria, afspraken en mechanismen voor monitoring. Daarbij is sprake van nauw overleg met KNGU. Tevens doen wij in dit kader gezamenlijk opvolging van de afgesproken acties die mede naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van het onafhankelijke Instituut Sportrechtspraak (ISR) aangaande het onafhankelijk onderzoek dat is verricht naar meldingen over SV Pax Haarlemmermeer. 

 

In de periode tussen mei 2017 en januari 2018 zijn er inderdaad een aantal meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag op pedagogisch vlak bij de afdeling topsport Turnen Dames bij de gymnastiek en turnvereniging SV Pax Haarlemmermeer uit Hoofddorp. Genoemde meldingen zijn, voor SV Pax op anonieme wijze, gedaan bij de vertrouwens contactpersoon van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en later ook bij andere instanties.

 

In de periode oktober 2018 tot en met januari 2019 heeft er vanwege deze meldingen een onafhankelijk onderzoek naar het pedagogisch sportklimaat binnen de selectie Topsport Turnen Dames plaatsgevonden, dat werd uitgevoerd door het onafhankelijke Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit onderzoek richtte zich op de vraag of en in welke mate grensoverschrijdend gedrag van pedagogische aard heeft plaatsgevonden bij de afdeling topsport boven- en onderbouw Turnen Dames van SV Pax. Daarvoor hebben de onderzoekers van het ISR -naast documentenanalyse- gesprekken gehouden met melders, met het verenigingsbestuur, management, personeel, ouders en meerderjarige selectieleden van SV Pax. Een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek is door de KNGU op 8 maart 2019 beschikbaargesteld.

 

Conclusie ISR 

De conclusie van het ISR is dat in een aantal specifieke situaties sprake is geweest van ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag. Volgens het ISR lijkt er op dit moment echter geen sprake te zijn van structureel ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag. Voorts blijkt uit het onderzoek dat het de laatste jaren erg onrustig is geweest binnen SV Pax. Tussen trainers onderling zijn veel strubbelingen geweest, wat ook heeft geleid tot verloop onder trainers. Vooral het functioneren van een voormalig trainer heeft in de onrust een grote rol gespeeld. Deze trainer is inmiddels al geruime tijd niet meer werkzaam bij SV Pax. 

 

Naast de meldingen die zijn gedaan en de negatieve signalen die zijn geuit, hebben geïnterviewden ook positieve signalen afgegeven, zo volgt uit het rapport van het ISR. Volgens deze geïnterviewden is het nu rustiger en is de sfeer binnen de vereniging goed. Er zijn ouders die de signalen van ongewenst gedrag niet herkennen. Ook onder de melders zijn er personen die alleen specifieke zaken hebben aangekaart. Over de trainers van de pré-instapgroep zijn alle geïnterviewde ouders uitsluitend positief. Weliswaar zijn er nog steeds ouders die ontevreden zijn over een aantal zaken, maar uit het onderzoek van het ISR volgt niet dat er op dit moment, zoals reeds hiervoor ook is opgemerkt, een situatie is waarbij structureel sprake is van ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag.

Hoor en wederhoor

Ondanks de zorgvuldige nazorg die heeft plaatsgevonden, blijft een kleine groep betrokkenen (ouders van ex-leden en een ex-trainer) de pers opzoeken met negatieve verhalen over de vereniging. In deze context verscheen onder andere de publicatie in het blad Heldenen een publicatie in het Haarlems en/of Noord-Hollands Dagbladwaar de betreffende ouders wederom een podium kregen om hun verhaal te doen. SV Pax wordt in deze verhalen niet aan het woord gelaten, iets wat wij ten zeerste betreuren en wat tevens in strijd is met het beginsel van hoor en wederhoor binnen de journalistiek. 

 

In zijn algemeenheid vinden wij beide artikelen en de beweringen onjuist en tendentieus. De stelling dat de incidenten zich niet beperkten tot de periode mei 2017- januari 2018 is bijvoorbeeld onjuist en wordt ook weerlegd in het onderzoek, zoals u hierboven kunt lezen. Niet in de laatste plaats is de informatie onjuist omdat de melders van deze incidenten (op één na) al geruime tijd weg zijn bij SV Pax. Zij maken alleen anno 2019 nog steeds voortdurend melding van dezelfde klachten die zij in de periode mei 2017 – januari 2018 hadden. Klachten die wij absoluut serieus hebben genomen, die zijn aangepakt en (zoals het onderzoek ook uitwijst) waar op dit moment geen sprake meer van is. 

 

Ook hebben de kinderen van desbetreffende ouders, hoewel dit wel wordt geïnsinueerd in de artikelen en in het radio-item, nooit training gehad noch hebben zij deel uitgemaakt van de groep die getraind wordt door onze hoofdtrainer Patrick Kiens. Tevens zijn de ouders van de huidige groepen en de huidige trainersstaf niet gehoord door de schrijvers van deze artikelen of is hun zijde van het verhaal niet weergeven in de artikelen. Zij zijn echter wél gehoord door de onderzoekers van het ISR, hetgeen wellicht de voor de melders tegenvallende resultaten van het onderzoek verklaart.

 

Gezien de uitkomsten van het onderzoek van het ISR, de eigen bevindingen en de aard van de anonieme meldingen, was (en is) er geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de pedagogische kwaliteiten van onze hoofdtrainer, Patrick Kiens, en zijn trainingsstaf. 

 

Tot slot: Indien zich gebeurtenissen voordoen waar onze leden, ouders en ons personeel niet terecht kunnen bij de trainers, verenigingsmanager of bestuur, kan er altijd contact worden opgenomen met de onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon van de vereniging en/of die van de KNGU. De KNGU heeft gereageerdop de beschuldigingen in de genoemde artikelen. Tevens hebben zij op 3 juni ook gereageerd op de Kamervragen GroenLinks inzake SV Pax. Hierin staat kort samengevat het volgende met betrekking tot SV Pax.   

 

Mocht u iemand willen spreken vanuit SV Pax om onze kant van het verhaal te horen en op te tekenen, dan kunt u zich wenden tot Harold Martina, Voorzitter bestuur SV Pax. 

harold.martina@svpax.nl  /  telefoon 06-21588840