Wednesday 7 July 2021

 

Beste leden, coaches, trainers, ouders en andere betrokkenen,

Op donderdagavond 8 juli 2021 om 20:00 uur is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze club SV Pax Haarlemmermeer. Save the date!

Het bestuur dat op 3 februari j.l. in functie is getreden heeft de taak op zich genomen om orde op zaken te stellen en tussentijds de vereniging draaiende te houden samen met de trainers, ondersteuners en vrijwilligers. De afgelopen maanden zijn bijzonder zwaar geweest voor de club, de trainers, de ondersteuners, de vrijwilligers en de bestuursleden (die immers ook allemaal vrijwilliger zijn). De combinatie van zware beperkingen in de sportbeoefening ten gevolge van de coronamaatregelen en de zaken die binnen de turnsport spelen rond een veilig sportklimaat, hebben diepe sporen nagelaten binnen de vereniging.

De taak van het bestuur is dan ook zeker nog niet volbracht, er is nog veel werk te doen waarvan een groot deel in de komende weken moet gebeuren. Het bestuur neemt jullie graag mee in de stand van zaken en wil jullie graag informeren over de zaken die zijn opgepakt in de afgelopen maanden en de dingen die ons nog te doen staan.
Het bestuur nodigt derhalve alle (ere-)leden en vertegenwoordigers van aspirant-leden (jeugdleden) van SV Pax uit om deze ALV online bij te wonen. Om deel te nemen aan de ALV kan een aanmelding gestuurd worden naar bestuur@svpax.nl, waarna de deelnamelink gestuurd zal worden (Zoom). Houdt u er rekening mee dat de ALV alleen toegankelijk is voor (ere-)leden en vertegenwoordigers van aspirant-leden.

De relevante stukken zijn hieronder geplaatst. De agenda omvat met name de huidige stand van zaken, de resultaten van de kascontrole over seizoenen 2018-2019 en 2019-2020, de begroting voor seizoen 2021-2022 en de contributie voor seizoen 2021-2022.

Wij hopen dat jullie ook dit keer in groten getale aanwezig zullen zijn. Graag tot donderdagavond 8 juli om 20:00 uur op de ALV!

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Pax

CONCEPT agenda ALV 8 juli 2021

Notulen ALV SV Pax 03-02-2021 concept

Notulen ALV SV Pax 17-12-2020 concept

Baten en lasten SV Pax 2019-2020 en balans per 31 augustus 2020

CONCEPT Jaarrekening 2018-2019 SV Pax

CONCEPT Jaarrekening 2019-2020 SV Pax