Aanvang lidmaatschap

Inschrijving kan uitsluitend door invulling van het inschrijfformulier. Indien u na maximaal 2 llessen aan de ledenadministratie meldt dat u geen belangstelling heeft voor verdere deelname, is geen contributie verschuldigd. Indien u lid wordt is de contributie verschuldigd vanaf de eerste les na de proefles. SV Pax kent aspirant-leden (jonger dan 16 jaar), leden, ere-leden en begunstigers.


Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt NIET automatisch aan het einde van het seizoen. Het lidmaatschap kan UITSLUITEND SCHRIFTELIJK  - per email naar ledenadministratie (at) svpax.nl - worden opgezegd aan het einde van het seizoen. Opzeggen dient minimaal uiterlijk 1 juli van elk jaar te gebeuren. Telefonisch opzeggen of opzeggen bij de leiding is NIET mogelijk. Alleen na schriftelijke (email) bevestiging van ledenadministratie is het lidmaatschap beeindigd. Het wordt op prijs gesteld dat bij het opzeggen een reden wordt aangegeven. Sommige redenen kunnen namelijk aanleiding zijn tot verbeterpunten in het functioneren van de vereniging.


Vakantie

De leden hebben gedurende 10 maanden per seizoen les. Het seizoen loopt globaal van 1 september tot en met 30 juni, waarbij de zomerstop (juli en augustus) is ongeveer gelijk aan de zomervakantie. Gedurende de schoolvakanties en officiele feestdagen van Noord Nederland zijn er GEEN recreatielessen. Zie onze kalender voor deze data. 


Inning contributie

Contributie is steeds verschuldigd tot de opzegdatum. Inning contributie gebeurt door automatische incasso per MAAND of per JAAR (seizoen). De inning geschiedt vooraf, behalve bij de eerste maand die eenmalig achteraf geschied met een inschrijffee van 15 Euro. Contributie van de recreatieleden wordt niet geind gedurende de zomerstop. 


Inning bondscontributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (juni 2009) is vastgesteld om het bondsgeld, dat ieder lid per kwartaal verplicht is te betalen aan de KNGU, per automatische incasso via de contributie te innen bij de leden. De geïnde bondscontributie wordt periodiek afgedragen aan de KNGU waarbij de vereniging is aangesloten.