Aanvang lidmaatschap

Inschrijving kan uitsluitend door invulling van het inschrijfformulier. Indien u na maximaal 2 lessen aan de ledenadministratie meldt dat u geen belangstelling heeft voor verdere deelname, is geen contributie verschuldigd. Indien u lid wordt is de contributie verschuldigd vanaf de eerste les na de proefles. SV Pax kent aspirant-leden (jonger dan 16 jaar), leden, ere-leden en begunstigers.


Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt NIET automatisch aan het einde van het seizoen. Het lidmaatschap kan UITSLUITEND SCHRIFTELIJK worden opgezegd aan het einde van het seizoen. Opzeggen dient minimaal uiterlijk 1 juli van elk jaar te gebeuren. Telefonisch opzeggen of opzeggen bij de leiding is NIET mogelijk. Het wordt op prijs gesteld dat bij het opzeggen een reden wordt aangegeven. Sommige redenen kunnen namelijk aanleiding zijn tot verbeterpunten in het functioneren van de vereniging.


Vakantie

De leden hebben 10 maanden per seizoen les. Het seizoen loopt van 2 september 2019 tot en met 3 juli 2020. De vakanties (buiten de zomerstop) vallen samen met die van de openbare basisscholen. Zie onze kalender.


Inning contributie

Contributie is steeds verschuldigd tot de opzegdatum. Inning contributie gebeurt door automatische incasso per MAAND of per JAAR. De inning geschiedt vooraf .


Inning bondscontributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (juni 2009) is vastgesteld om het bondsgeld, dat ieder lid per kwartaal verplicht is te betalen aan de KNGU, per automatische incasso te innen bij de leden. De geïnde bondscontributie wordt afgedragen aan de KNGU waarbij de vereniging is aangesloten. Dit betreft een separate incasso naast de reguliere contributie.