Friday 7 August 2020

 Hoofddorp, 7 augustus 2020

Door: bestuur en verenigingsbureau SV Pax Haarlemmermeer

Uitkomst gezamenlijke meeting vandaag in Utrecht van KNGU en topsportclubs 


Over het genomen besluit vanuit het bestuur van DG/KNGU in de persconferentie van woensdag 29 juli jongstleden, hebben wij vandaag, als aangesloten verenigingen van Team NL, tekst en uitleg gekregen van technisch directeur Mark Meijer en voorzitter van het DG/KNGU bestuur Monique Kempff. 
Als clubbestuurders en verenigingsmanagers hebben we kunnen luisteren naar de uitleg en argumenten van het genomen besluit, de standpunten en vragen kunnen stellen. Er is gekeken naar mogelijkheden om in ieder geval vanuit deze verenigingen tot een gezamenlijk optreden te komen, waarbij juist belang is voor het grote geheel. 
Het formele verzoek vanuit KNGU komt maandag aanstaande per brief naar de clubs. Eind van de week geven de verenigingen afzonderlijk aan hoe en op welke manier hierop voor de vereniging een passende invulling aan gegeven wordt die de continuïteit van de ontwikkeling van de sporter niet in gevaar brengt. 


De vaak genoemde losgebarsten bom in de turnwereld vanuit de media, zowel nationaal als internationaal, gaat ook zeker niet voorbij aan de Topsport en Turnvereniging SV Pax Haarlemmermeer.  Zoals eerder meegedeeld betreuren wij deze berichten en erkennen wij het belang voor grondig onderzoek en dat de juiste nazorg geboden wordt per individu. 
Echter lijkt er nu nog steeds sprake te zijn van een ongewenste pedagogische cultuur binnen meerdere verenigingen in de gymnastiekwereld, die niet alleen sporters, trainers en ouders schaadt, maar op deze manier de hele turnsport wereldwijd grote schade kan toebrengen. Dit vraagt om een gezamenlijk optreden en een ander geluid laten horen met daarbij behorende acties. 


TURNZ Amsterdam Gymnastics heeft nu al laten weten dat zij ingaan op het verzoek van KNGU om zo ruimte te geven aan het onafhankelijke onderzoek en zij hopen daarmee ook het gewenste gezonde sportklimaat en de cultuuromslag die nodig is verder in gang te zetten. De andere verenigingen onderzoeken en bespreken intern wat binnen hun eigen organisatie het beste past en wat daarvoor nodig is. Daarbij heeft iedere vereniging afzonderlijk uitgesproken zoveel mogelijk aan de wens tegemoet te komen en dat er niet gegarandeerd kan worden dat de uitkomst op de werkvloer hetzelfde is.

Als SV Pax herkennen wij ons op dit moment structureel niet in de huidige meldingen en willen onze eerder ingezette koers verder doorvoeren. Wel wordt de noodzaak erkend dat er in de hele turnwereld nog stappen gemaakt moeten worden op gebied van pedagogisch prestatieklimaat en dit steeds onze aandacht nodig heeft. Training geven en met sporters werken vraagt continu om afstemming, bijstellen en uitvinden wat werkt voor die sporter op dat moment, ofwel maatwerk van de bovenste plank. En dan niet alleen met de sporters, maar juist ook met de ouders en andere betrokkenen.


Bijeenkomst met gymnasten, coaches en ouders op 29 juli jl.
Vooraf aan de persconferentie heeft SV Pax die woensdag de 29e in de ochtend een bijeenkomst georganiseerd voor sporters, ouders en trainers met als doel te polsen wat er op dit moment leeft bij hen en hoe zij dit nu ervaren binnen de club. Voor betrokkenheid en transparantie willen we situaties direct bespreekbaar maken, waarbij we respect hebben voor ieders mening en dat meningen kunnen en mogen verschillen. Voor SV Pax is het belangrijk dat het op tafel komt en daar met elkaar mee aan de slag te blijven.
Nadrukkelijk heeft het bestuur, met toelichting van de vertrouwenscontactpersoon, laten weten dat er altijd melding gemaakt kan worden, ook bij twijfel.
Tijdens deze bijeenkomst werd wel duidelijk dat Topsport onder de aanwezigen een lastig begrip is en dat het moeilijk is om de balans tussen grensverleggend en grensoverschrijdend te duiden. Wat de ene sporter/ouder als grensverleggend ervaart, voelt voor de ander als geen ruimte krijgen en onder druk gezet worden. Het contact tussen coach, sporter en ouder is hierin cruciaal. 


SV Pax voelt eens en te meer de verantwoordelijkheid om nog meer inzicht en bewustzijn te creëren van dit ‘grijze gebied’ binnen de topsport en van de prestatiecultuur binnen het turnen. Gezien de huidige ontwikkelingen zal aankomend seizoen net als het vorige seizoen hier de hoogste prioriteit aan worden geven. Dit moet in eerste instantie binnen onze eigen vereniging met bestuur, sporters, ouders, trainers, medische begeleiding en alle andere betrokkenen bij de sporters. Dit vraagt om gezamenlijk beleid en beeld van waar we voor willen staan als club.  Dan kan het ook uitgedragen worden en kunnen we elkaar waar nodig direct op aanspreken en elkaar scherp houden! En hoeven we als topsportclubs niet steeds opnieuw in dezelfde valkuil te stappen en te denken dat sommige dingen er nu eenmaal bij horen.

Tot slot. Wij willen graag collega’s van andere turnverenigingen uitnodigen om samen met ons na te denken over een didactisch plan die een veilig sportklimaat waarborgt voor alle verenigingen in Nederland. 
Wij vertrouwen erop dat de KNGU als partner een leidende rol hierin zal gaan nemen.